Stavba domů

Jako generální dodavatel se zaměřujeme na výstavbu nových rodinných domů včetně koordinace a inženýringu. Zabezpečíme vám potřebnou dokumentaci, tj. od vydání „stavebního povolení“ až po vyřízení záležitostí týkající se užívání stavby. Zpracujeme vám cenovou nabídku stavby.  Díky našim téměř dvacetiletým zkušenostem můžeme poradit s postupem výstavby, s jednotlivými stavebními činnostmi, materiálovými možnostmi a následnými finančními úsporami při realizaci.
Jsme schopni Vám nastavit cenu „na míru“ dle vašich představ, požadavků i vašich možností.

Financování stavby

Uzavřeme s vámi písemnou smlouvu o dílo, ve které specifikujeme cenu, způsob financování, dobu trvání stavby, průběžné kontroly, smluvní pokuty a záruku za provedené dílo. Preferujeme průběžné financování po celou dobu výstavby na základě dílčích /měsíčních fakturací / provedených prací odsouhlasených investorem, technickým dozorem stavby a naší firmou.

Stavební postupy jsou průběžně zaznamenávány ve stavebním deníku. Pořizujeme fotodokumentaci stavby a součástí předání jsou i veškeré doklady, revize a protokoly potřebné k vašemu užívání. Na naši práci poskytujeme několikaleté záruky, které jsou zakotveny ve smlouvě o dílo.

 

STAVEBNÍ ČINNOST OD ROKU 2017

Od 09/2017 je v rozestavěnosti jeden ze tří bezbariérových bytových domů o 3 NP o 20 bytových jednotkách, 1 PP s balkony a podzemními garážemi v obci Jinočany, Praha – západ. Od ledna 2018 byly zahájeny výkopové práce pro další dva bytové domy. Termín ukončení 2019.